پنجشنبه 24 آبان 1397

بایگانی بخش معرفی محور

:: بررسی نتایج کنترل کیفی خارجی - 1397/1/19 -
:: رویکردهای جدید تشخیص آزمایشگاهی در پزشکی شخصی Personalized Medicine - 1397/1/19 -
:: نکات ضروری در استفاده از انواع کنترل ها در فلوسایتومتری - 1397/1/19 -
:: مدیریت ریسک و کاربرد آن در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی - 1397/1/19 -
:: معرفی نرم افزار مستندسازی و کنترل کیفیت آزمون - 1397/1/19 -
:: اساس روش های ایمونواسی (ELISA, RIA, LFIA, CLIA) و رفع خطای کاذب - 1397/1/19 -
:: انعقاد و روش های نوین اندازه گیری فاکتورهای انعقادی - 1397/1/19 -
:: صحه گذاری (Method Validation) و اجرای آزمون مولکولی تشخیص HPV- غربالگری سرطان سرویکس - 1397/1/19 -
:: ممیزی داخلی - 1397/1/19 -
:: اصول کار فلوسایتومتری و تفسیر نتایج - 1397/1/19 -
:: بکارگیری سیستم مولکولی مولتی پلکس (شناسایی همزمان چند پاتوژن در یک واکنش) برای تشخیص سریع بیماری های عفونی - 1397/1/19 -
:: تفسیر گراف های مربوط به سل کانترهای هماتولوژی و نحوه گزارش نویسی آن ها - 1397/1/19 -
:: تازه های تشخیص آزمایشگاهی- ایمونولوژی و سرولوژی - 1396/11/28 -
:: آزمایشگاه و بالین- چالش های تشخیص آزمایشگاهی بیماری های خود ایمنی بافت همبند - 1396/11/26 -
:: تازه های تشخیص آزمایشگاهی- هماتولوژی - 1396/11/25 -
:: آزمایشگاه و بالین- آنالیز مایعات بدن - 1396/9/12 -
:: تازه های تشخیص آزمایشگاهی- میکروب شناسی - 1396/9/11 -
:: ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی: کنترل کیفیت داخلی و کاربردهای کنترل کیفیت خارجی - 1396/9/11 -
:: تازه های تشخیص آزمایشگاهی- بیوشیمی - 1396/9/11 -
:: آزمایشگاه و بالین- رویکرد آزمایشگاهی سقط مکرر - 1396/9/11 -
:: ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی: مدیریت علمی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی (مدیریت منابع انسانی) - 1396/9/8 -
:: آزمایشگاه و بالین- ایمنولوژی بیماری های عفونی (بروسلا، هلیکوباکتر پیلوری و ...) - 1396/9/4 -
:: اخلاق و حقوق در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - 1396/9/4 -
:: مدیریت اقتصاد آزمایشگاه تشخیص پزشکی (تعرفه و ارزش نسبی خدمات) - 1396/9/4 -
:: آزمایشگاه و بالین- بیماری انعقادی : تشخیص و پایش - 1396/9/4 -
:: آزمایشگاه و بالین- سپتی سمی و مننژیت باکتریال و چالش های آزمایشگاهی آنها - 1396/9/2 -
:: آزمایشگاه و بالین- بلوغ جنسی و رشد - 1396/9/1 -
:: جایگاه آزمایشگاه تشخیص پزشکی در آینده طرح تحول نظام سلامت - 1396/9/1 -
:: تازه های تشخیص آزمایشگاهی- انگل شناسی و قارچ شناسی - 1396/8/22 -
:: نقش روش های مولکولی و تست های ژنتیک در تشخیص بیماری ها - 1396/8/21 -
:: ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی: استانداردسازی و یکسان سازی گزارش دهی نتایج در آزمایشگاه بالینی - 1396/8/21 -
:: علوم انتقال خون- چالش های آزمایشگاهی - 1396/8/17 -
:: نقش آموزش و پژوهش در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی - 1396/8/16 -
:: آزمایشگاه و بالین- بارداری پرخطر - 1396/8/15 -
:: رویکرد آزمایشگاهی در مقاومت های میکروبی - 1396/8/15 -