پنجشنبه 25 مهر 1398

بایگانی بخش معرفی محور

:: استانداردهای ملی آزمایشگاه بالینی – چالش ها و راهکارها - 1397/11/25 -
:: آزمایشگاه بالینی و بیماری های آلرژیک - 1397/11/25 -
:: آزمایشگاه بالینی و علت شناسی ناباروری مردان - 1397/11/14 -
:: آزمایشگاه و سم شناسی بالینی - 1397/11/14 -
:: عفونت های بیمارستانی: تشخیص و پایش - 1397/11/14 -
:: آزمایشگاه و ژنتیک سرطان (تشخیص، پیش آگهی، پایش) - 1397/11/14 -
:: مسئول فنی آزمایشگاه بالینی: آموزش و تربیت آکادمیک - 1397/11/14 -
:: آزمایشگاه ها و سازمان های بیمه - 1397/11/14 -
:: عفونت های منتشر قارچی: چالش های تشخیص - 1397/11/14 -
:: آزمایشگاه و پیوند - 1397/11/14 -
:: بررسی مشکلات صنفی آزمایشگاههای پزشکی و راهکارهای مقابله با آنها - 1397/11/13 -
:: پژوهش­ های علوم آزمایشگاهی: هماتولوژی و ایمونوهماتولوژی - 1397/11/13 -
:: کیت ها و تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد: چالش​ها و راهکارهای ساماندهی - 1397/11/13 -
:: فناوری های نوین در تشخیص آزمایشگاهی - 1397/11/13 -
:: حفظ و استمرار نظام خدمات آزمایشگاهی در بحران‌های اقتصادی - راهکارها، فرصت‌ها و چالش‌ها - 1397/11/13 -
:: اعتبار بخشی آزمایشگاه بالینی: نقش اتحادیه ها و نهادهای اعتباربخش ملی، منطقه ای و بین المللی- انجمن های علمی - 1397/11/13 -
:: هپاتیت و بیماریهای کبدی - 1397/11/13 -
:: اخلاق و حقوق در آزمایشگاه بالینی: تحلیل سوابق انتظامی - 1397/11/13 -
:: پیشرفت های تکنولوژیک و روند آینده آزمایشگاه های بالینی - 1397/11/11 -
:: پژوهش های علوم آزمایشگاهی: بیوشیمی بالینی - 1397/11/11 -
:: استانداردسازی اندازه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1397/11/7 -
:: تشخیص آزمایشگاهی ویروس پاپیلومای انسان - 1397/11/7 -
:: مدیریت طب انتقال خون - 1397/11/7 -
:: پژوهش های علوم آزمایشگاهی: میکروب شناسی و سرولوژی - 1397/11/7 -
:: آزمایشگاه بالینی: مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی - 1397/11/7 -
:: ارتقاء کیفیت آزمایش‌ های تشخیص بیماری مزمن کلیه - 1397/11/7 -