سه شنبه 28 آبان 1398

بایگانی بخش کارگاه ها

:: کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه های بخش هماتولوژی - 1398/1/15 -
:: مدیریت استراتژیک در آزمایشگاه بالینی - 1398/1/15 -
:: تفسیر الکتروفورز پروتئینهای سرم - 1398/1/15 -
:: استانداردهای عملیاتی در انجام پی. سی. آر کمی (همپایش) با نگاهی به رهنمودهای - 1398/1/14 -
:: تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری : کاربرد و محدودیت ها - 1398/1/14 -
:: روش های تشخیص فیبروز کبدی - 1398/1/14 -
:: مروری بر روش های تشخیص براساس الایزا و خطاهای رایج در آن - 1398/1/14 -
:: HLA تایپینگ AB/DR به روش Real time PCR - 1398/1/14 -
:: آنالیز مایعات بدن - 1398/1/14 -
:: روش جدید کنترل کیفی MaxE(Nuf) براساس دستور کار CLSI-C24 - 1398/1/14 -
:: دستورالعمل صحه گذاری و تصدیق کیتهای ایمونواسی - 1398/1/14 -
:: اصول علمی تفسیر نتایج تست های آزمایشگاه بالینی - 1398/1/14 -
:: صحه گذاری روش های آزمایشگاهی - 1398/1/14 -
:: تضمین کیفیت در بخش انعقاد و فیبرینولیز - 1398/1/14 -
:: تشخیص آزمایشگاهی باکتری های بیماریزای غیرشایع – راهکارها – چالش ها - 1398/1/14 -
:: کاربرد سیتوژنتیک بالینی (مشاوره، آنالیز، رفع اشکال) - 1398/1/14 -
:: بهره برداری از نتایج برنامه ارزیابی کیفیت خارجی - 1398/1/14 -
:: استانداردسازی در علوم آزمایشگاهی و لزوم توجه به آن - 1398/1/14 -
:: مدیریت عفونت های خونی در بخش اورژانس از آزمایشگاه میکروب شناسی تا کلینیک: تجربه ما - 1398/1/14 -
:: عفونت های قارچی: چالش های تشخیص آزمایشگاهی - 1398/1/14 -
:: تومورمارکرها: کاربرد، تفسیر - 1398/1/14 -
:: آزمایش فانا : گزارش و تفسیر نتایج - 1398/1/14 -
:: ارزیابی روش های HbA1c: تجارب آزمایشگاه های مرجع IFCC و NGSP - 1398/1/14 -
:: غربالگری الو آنتی بادی و اتو آنتی بادی - 1398/1/12 -
:: انتخاب روش و اعتبارسنجی در سم شناسی تحلیلی - 1398/1/12 -
:: ارزیابی، گزارش و تفسیرگستره مستقیم در نمونه های میکروب شناسی - 1398/1/12 -
:: بررسی گستره­ های خون محیطی نمونه ­های ارزیابی کیفیت خارجی - 1398/1/12 -
:: تفسیر هیستوگرام ها و سایتوگرام های هماتولوژی - 1398/1/12 -
:: تست های آزمایشگاهی در تشخیص و درمان ناباروری - 1398/1/12 -
:: آموزش نصب و استفاده از نرم افزار هونت و تحلیل مقاومت های آنتی بیوتیکی - 1398/1/12 -
:: تشخیص آزمایشگاهی بیماری های انگلی - 1398/1/12 -
:: ایجاد و تایید محدوده های مرجع بزرگسالان و اطفال برای آزمایش های آزمایشگاهی - 1398/1/11 -
:: تشخیص آزمایشگاهی بروسلوز - 1398/1/11 -
:: مدیریت ریسک در آزمایشگاه بالینی - 1398/1/10 -
:: تضمین کیفیت در بخش باکتری شناسی - 1397/12/14 -
:: کمک های اولیه در آزمایشگاه بالینی - 1397/10/13 -
:: تضمین کیفیت در بخش تشخیص مولکولی - 1397/10/13 -