سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- کنگره در یک نگاه
کنگره در یک نگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/20 | 

نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.221.586.fa
برگشت به اصل مطلب