دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- اخبار کنفرانس
مهلت ارسال مدارک و مستندات جشنواره دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/25 | 
مهلت ارسال مدارک و مستندات جشنواره دانشجویی:  15 اسفند 1396
نشانی مطلب در وبگاه دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.55.378.fa
برگشت به اصل مطلب