سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- News& Events
Registration Deadline

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/24 | 

Registration Deadline: 01 Aug. 2021

نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.17.71.fa
برگشت به اصل مطلب