سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- Contact us
Contact us

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/23 | 

AWT IMAGE Mailing Address: No 29, Ardeshir Alley, Hashtbehesht St., Golha Square, Fatemi St., Tehran, Iran, Postal Code: 1414734711

AWT IMAGE Phone Numbers: (+98 21) 88970700 - 88979263

AWT IMAGEEmail: iacldyahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.38.420.fa
برگشت به اصل مطلب