سه شنبه 8 آذر 1401
dr

دکتر سید مهدی بوترابی
دبیر بین الملل کنگره

dr

دکتر کمال الدین باقری
دبیر اجرایی کنگره

dr

دکتر امیر حسن زرنانی
دبیر علمی کنگره

dr

دکتر شهروز همتی
رییس کنگره